Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 7 hiện nay tiền thân là Đội Quản lý duy tu cầu đường huyện Nhà Bè với chức năng bảo dưỡng cầu đường nông thôn trên địa bàn Huyện. Nhân sự lúc bấy giờ là 15 người, kể cả Ban Chỉ huy Đội. Nguồn vốn hoạt động và cơ sở vật chất chưa có gì, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn kinh phí sự nghiệp do UBND Huyện Nhà Bè cấp, thu nhập người lao động được hưởng theo lương hành chánh sự nghiệp và các chế độ phân phối nhu yếu phẩm.
Năm 1992, Đội Vệ sinh công cộng của Huyện sáp nhập vào Đội Duy tu để thành Xí nghiệp Công Trình Giao Thông Huyện Nhà Bè theo quyết định số 165/QĐ – UB ngày 05/12/1992 của UBND TP.Hồ Chí Minh cấp. Với :