Thông tin về lao động, tiền lương năm 2013

10:10 | 25/04/2014


THÔNG TIN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG NĂM 20131. Tiền lương người lao động: 27.918.556.035 đồng- Số lao động: 230 người- Tiền lương bình quân tháng/năm: 10.115.418 đồng2. Tiền lương viên chức quản lý: 2.149.642.475 đồng- Số lượng viên chức:  06 người- Tiền lương bình quân tháng/năm: 29.856.145đồng