Giới thiệu

Trang chủ » Giới thiệu » Công đoàn

Công đoàn

Ban lãnh đạo Công đoàn:
- Chủ tịch Công đoàn:
Ông Đoàn Bá Quỳnh
- Phó Chủ tịch Công đoàn:
Ông Lê Tuấn Hùng