Giới thiệu

Trang chủ » Giới thiệu » Ban lãnh đạo công ty

Ban lãnh đạo công ty

+ Ông Trương Văn Thủ - Chủ tịch Hội đồng Thành viên

+ Ông Võ Hoàng Huân - Giám đốc - Thành viên HĐTV

+ Ông Huỳnh Thái Quốc - Thành viên HĐTV

+ Bà Phan Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐTV

+ Ông Đinh Nho Quyền - Phó Giám đốc

+ Ông Bùi Văn Hoàng - Phó Giám đốc

+ Ông Trần Minh Trị - Kiểm soát viên

+ Bà Hà Thùy Linh - Kế toán trưởng