Giới thiệu

Có 6 Giới thiệu
  • Công ty Dịch Vụ Công Ích Quận 7 là loại hình DNNN hoạt động công ích là chính: bao gồm chức năng nhiệm vụ quản lý duy tu, bảo dưỡng và xây dựng Công trình giao thông, công trình đô thị ...
  • Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 7 hiện nay tiền thân là Đội Quản lý duy tu cầu đường huyện Nhà Bè với chức năng bảo dưỡng cầu đường nông thôn trên địa bàn Huyện. Nhân sự lúc bấy giờ là 15 ...
  • Ban Quản lý Điều hành Công ty gồm 8 người:
  • - Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích là Đảng bộ lãnh đạo Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quy định 287-QĐ/TW ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư khóa X. Trong đó tập trung lãnh ...
  • Thực hiện  một bước chuyển biến nhận thức rõ nét về tinh thần trách nhiệm của BCH CĐCS Công ty Dịch Vụ Công Ích Quận 7 đã được Đại hội đại biểu ĐVCĐ bầu ra.
  • Tập trung công tác xây dựng Đoàn về mặt tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn; củng cố, nâng chất hoạt động của Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên nồng cốt năng động, nhạy bén, am hiểu chính trị, ...